O NAMA

Agencija „ LEGE ARTIS„ ( prev.po pravilima struke ), predstavlja multidisciplinarnu agenciju, koja pruža usluge iz oblasti privrednog poslovanja za privredna društava i preduzetnike. Namjera nam je da na jednom mjestu privrednim subjektima omogućimo pružanje svih onih usluga koje će unaprijediti njihovo poslovanje kako sa normativnog tako i sa operativnog stanovišta.

Imajući u vidu potrebe privrednika za njihovim pravilnim poslovanjem i zaštitom od inspekcije, za Vas izrađujemo sve vrste pravnih akata, odluka i obavještenja koje ste po važećim zakonima u obavezi da imate i to od samog početka obavljanja svoje registrovane djelatnosti.

Kako biste uspješno aktivirali i dalje sprovodili Vaše poslovanje, obezbjeđujemo Vam i provjeru Vaših klijenata i ugovarača, pomoć u pregovorima i izradu svih vrsta ugovora u privredi sa efikasnim sistemom sredstava obezbjeđenja, koja će osigurati sigurno i brzo ispunjenje ugovornih obaveza.

Ukoliko već imate potraživanja prema svojim klijentima koji na vrijeme ili u opšte ne izmiruju redovno svoje obaveze prema Vama, pružamo Vam stručnu pravnu pomoć u cilju vansudske i sudske naplate potraživanja.

Nepoznavanje prava škodi

(lat. Ignorantia iuris nocet) staro je pravilo savremenog pravnog poretka svake države, pa i naše, koje nas u pojedinačnom slučaju dovodi u situaciju da, ukoliko prekršimo neko pravno pravilo ili ne primijenimo određenu pravnu normu na konkretan slučaj, bićemo izloženi kaznenim mjerama države. Drugim riječima, ukoliko inspekcija izvrši inspekcijski nadzor u Vašem privrednom društvu i utvrdi nepravilnosti, neće prihvatiti Vaše opravdanje da “niste znali da Vam to treba”.

Sa druge strane, svaki pravni posao koji preduzimate mora biti dobro definisan i pravno uokviren. Bez precizno definisanih ugovora, uslova i rokova, ozbiljno poslovanje nije moguće. Vaši ugovori treba da budu decidirani u smislu prava i obaveza, a naročito u pogledu efikasnog sistema sredstava obezbjeđenja, koja će Vam obezbediti da Vaši klijenti uredno izmiruju svoje obaveze.

Sve ovo odnosi se na sve oblasti Vašeg poslovanja u privredi

 • Od registracije privrednih društva
 • Radno pravnih odnosa
 • Unutrašnje trgovine
 • Sklapanja obligaciono pravnih i drugih ugovora u oblastima privrednog poslovanja,
 • Pribavljanja neophodne dokumentacije
 • Saglasnosti
 • Rešenja
 • Dozvola i sl. obavljanja računovodstvenih poslova
 • Zaštite na radu
 • Pa do zaštite stečenog kapitala i imovine kroz zakonite bezbjedonosne i pravne okvire
 • A sve u skladu sa važećim pozitivno pravnim propisima u Crnoj Gori.

Imajući u vidu da je svaki preduzetnik-privredno društvo posebno u svojoj djelatnosti, vrsti i načinu poslovanja, potrebno je to prepoznati i izraditi interna pravila koja će samo za Vas i po Vašoj mjeri biti napravljena, odnosno koja će odgovarati Vašim potrebama. Primjera radi, ukoliko Vaša firma ima maloprodajne objekte, poslovne jedinice i zaposlene koji prodaju robu ili pružaju neke druge usluge, potrebno je na poseban način urediti ( jer to nije zakonom propisano ) koje su njihove obaveze i način ophođenja prema kupcima, koja su ponašanja kažnjiva, šta predstavlja povredu radne obaveze i nepoštovanje radne discipline, kakav je kodeks oblačenja, šta je na poslu zabranjeno i sl. Pravni akti firme Vam to i mnogo više omogućavaju. U koliko prilikom obavljanja Vaše privredne djelatnosti dođete u situaciju da zbog svog poslovanja, koje u potpunosti nije bilo usklađeno sa Zakonom,dobijete poziv od suda ili je protiv Vas pokrenuta tužba od strane zaposlenih, klijenata ili ugovarača, pružamo Vam usluge savjetodavnog mišljenja i konkretnog zastupanja pred nadležnim sudovima u Crnoj Gori.

Međutim, kako je trenutno stanje poslovanja puno lakše i ekonomičnije unaprijed usaglasiti sa važećim pozitivno pravnim propisima a nastale sporove rešavati sporazumno, uvijek kada je to moguće, nudimo Vam svoje usluge u cilju kontrole zakonitosti poslovanja i savjetovanja u cilju otklanjanja svih mogućih nepravilnosti koje mogu opterećeviti Vaše poslovanje.

Što se tiče pružanja pravne pomoći građanima, naša agencija između ostalog pružama i stručnu pomoć i zastupanje građana u svim građansko pravnim odnosima u parničnom i vanparničnom postupku u sporovima iz radnih, imovinsko pravnih, porodičnih i nasledno pravnih odnosa.

Takođe, nudimo pravnu pomoć i zastupanje građanima prilikom rešavanja i zaštite njihovih prava u upravnom postupku u Crnoj Gori i ispitivanju zakonitosti upravnog akta pred Upravnim sudom Crne Gore.

Nastojeći da svoja znanja i iskustva jednim dijelom usmjerimo na društveno koristan i odgovoran rad, u našoj agenciji pružaće se besplatna pravna pomoć za one kategorije građana koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, žrtvama nasilja u porodici, zaštite prava djeteta, diskriminacije po bilo kom osnovu, zaštite posebno ranjiviih grupa i osoba sa posebnim potrebama, strukovnim sindikatima i sindikalnim organizacijama u cilju zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda zajamčenih međunarodnim i domaćim pravnim aktima.